אתר למכירת חלקי חילוף ואביזרים

קשר ימי אונליין

תקנון קשר ימי בע"מ

מבוא

אתר קשר ימי ( להלן : "האתר"), משמש כחנות מקוונת למכירת חלקים ואביזרים לטרקטורונים, אופנועים, אופנועי ים ורכבים חשמליים ומנועי סירות באמצעות האינטרנט. האתר הינו בבעלות חברת קשר ימי בע"מ אשר כתובתה שניצלר 9 ת"א ( להלן : "החברה"). בתקנון זה הגולש / מבקש / רוכש יכונה "הלקוח".

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. שימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.

התנאים בתקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

רכישת ומוצרים באמצעות האתר

המוצרים המיועדים למכירה באמצעות האתר להלן ״המוצרים״ מפורסמים בעמודים המיועדים לכך באתרומתעדכנים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה .

רכישת המוצרים המפורסמים באתר יכולה להתבצע אך ורק בידי תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני.

תמונות המוצרים המפורסמות באתר הן להמחשה בלבד.

בכל מקרה שבו אזל מלאי המוצרים, החברה תיידע את הלקוח והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. לקוח אשר חויב בגין הזמנה שלא סופקה מסיבה הקשורה בחברה, כגון היעדר מלאי, רשאי ליידע את החברה בדבר החיוב והחברה תשיב את סכום החיוב כנגד הצגת אסמכתא המעידה על ביצוע חיוב כאמור .

רכישת המוצרים המפורסמים באתר תתבצע באמצעות טופס ההזמנה שבאתר אשר ימולא באופן מדויק ומלא על ידי הלקוח. התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות חשבון Paypal או באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל. ככל שהלקוח יבחר ברכישת המוצר באמצעות כרטיס אשראי, יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו בטופס ההזמנה. אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו / או אי קליטת ההזמנה כתוצאה מתקלה כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי החברה וללקוח לא תהיה כל זכות לפיצוי מאת החברה..

אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס ההזמנה (להלן: "מועד השלמת ההזמנה"), תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה.

חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד המשלוח.

המחירים המפורסמים באתר

המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר החברה, הינו המחיר שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה.

המחירים המוצגים באתר, כוללים מע"מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת. החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת וכן לעדכן את אפשרויות התשלום המפורטות באתר.

מובהר כי למחיר המוצר הנקוב באתר יתווספו דמי טיפול ומשלוח על פי התעריפים המפורטים באתר החברה.

החברה עושה כל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים של החברה. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר החברה ו/או בפרסומים השונים של החברה. במקרה שבו ביצע הלקוח הזמנה, ולאחר השלמתה התברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, החברה תודיע על כך ללקוח ותמסור ללקוח את מחיר המוצר הנכון. לאחר קבלת אישור הלקוח, בכתב, למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית, על פי המחיר הנכון. היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב למחיר הנכון, בתוך 3 ימי עסקים, תהא החברה רשאית שלא לספק את המוצר שהוזמן, במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו / או תביעות כלפי החברה, בקשר לאי הספקת המוצר, כאמור .

מועדי ואופן האספקה

ההזמנה תסופק ללקוח באמצעות דואר ישראל, או איסוף עצמי, או חברת שליחויות שתיבחר על ידי החברה, לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה (בישראל בלבד).

עלות משלוח המוצרים תהיה מפורטת בטופס ההזמנה.

ההזמנה תסופק ללקוח לפי מועדי האספקה המפורטים באתר. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים בישראל. זמן המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה באתר ובכפוף למלאי קיים.

במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא ימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החברה לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.

החלפות, החזרים וביטול הזמנות

הלקוח יהיה רשאי להחליף מוצר שנרכש על ידו באמצעות האתר במוצר אחר באתר, בסכום זהה למחיר המוצרים שהוחזרו, בתוך לא יאוחר מ – 14 ימים, מיום מסירתם לידיו. על הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו, למשרדי החברה לפי הכתובת הרשומה באתר, על המוצר להיות במצב זהה למצב בו נמסר .

הלקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע באתר, בתוך לא יאוחר מ – 14 ימים, מיום מסירת המוצר לידיו . במקרה כזה יהיה עליו להחזיר את המוצר על חשבונו, למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו על ידי החברה ולפי התנאים כדלקמן :

במקרה שהביטול נבע מפגם במוצר ו / או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו ללקוח ביחס למוצר באתר החברה לבין המוצר שסופקו לו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם .

במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי מוצר אשר יושחת ו / או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו ללקוח על ידי החברה ו / או יוחזרו לאחר חלוף 14 הימים מיום מסירתם לידי הלקוח , לא יתקבלו על ידי החברה , ולא יינתן זיכוי ו / או החזר כספי כלשהו בגינם .

מובהר שמוצר אשר הותקן ונעשה בו שימוש לא יתקבל ע"י החברה, ולא יינתן זיכוי ו / או החזר כספי כלשהו בגינם.

מובהר כי מוצר אשר נצבע ו / או נחרט עליו לוגו מסוים לא יוחזר רק במידה ונמצא פגום .

הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה (לפני או לאחר מועד השלמתה).

בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום המלא ששולם על ידו.

היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

לצורך טיפול בהזמנה הלקוח נדרש למסור לחברה את פרטיו האישיים.

כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסודיות על ידי החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב-1982.

 

הגבלת אחריות

האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא , בלא כל התחייבות ו / או מצג , מפורש או משתמע , מצידה של החברה. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו / או בגין קלקולים ו / או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. החברה תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפי הלקוח עם ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור .

החברה עושה מאמצים לספק את המוצרים המצוינים בטופס ההזמנה כשהם במצב טוב ושמיש.

החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה, בשל איחורים בהספקת המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר, לאחר צאתו ממשרדי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק למוצר נגרם בשל רשלנות חמורה מצד החברה. מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של החברה, לסכום השווה למחיר שנקבע בטופס ההזמנה ביחס למוצר הפגום.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נשמרים במחשבי החברה באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. אולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקרות כל מקרה שכזה ו/או מקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש.

 

הודעות

אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעה טלפונית ו/או באמצעות פקס, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי הלקוח. ההודעה תישלח בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קריאת האירוע בגינו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעת תגובה ללקוחות.קשר 

הגבלת הפרטיות 

הפרטים האישיים שימסור המשתמש לחברה, בין היתר לצורך הזמנת חלקי חילוף, לא יועברו לצד שלישי ו/או לספקי החלקי חילוף (במידת הצורך), בעת השלמת פעולות הזמנת חלקי החילוף שבוצעו באתר ובכפוף לאמור במסמך זה להלן.

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים, חלקי החילוף והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו את המשתמש, כמה זמן שהה באתר ואילו פעולות ביצע בו, ואילו תכנים הועלו על ידו. החברה רשאית לשמור את המידע שייאסף במאגרי המידע של החברה ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תקנון זה והוראות כל דין ו/או לשם שיווק ואספקת שירותים וחלקי חילוף, פילוח ומתן הצעות שהותאמו עבור המשתמש, גביית כספים, עריכת חשבונות ואכיפת זכויותיה של החברה על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר

החברה לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמש לצד ג' בניגוד לדין החל כהגדרתו בפרק דין וסמכות שיפוט כאמור במסמך זה להלן. יחד עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי ו/או צו בית משפט ו/או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה – תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש תוך שמירה על פרטיות המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע אשר ייאגר אודות השימוש שהמשתמש יעשה באתר לצורך הפקה וניתוח מידע אישי או סטטיסטי.

החברה לא תהא אחראית לשימוש שנעשה במידע ו/או בנתונים המצויים באתר ו/או לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' בחלקי חילוף ו/או בשירות שקנה באתר, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

דילוג לתוכן