אתר למכירת חלקי חילוף ואביזרים

קשר ימי אונליין

אתר קשר ימי אונליין (להלן: "האתר") הינו אתר סחר אלקטרוני של קשר ים יבוא כלי שייט ורכב בעמ ,  ומופעל על ידה (להלן: "החברה" או "מפעיל האתר").

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון של האתר.
מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיהם. מפעיל האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיהם הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

מידע

מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של החברה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידה (חברות בנות) ו/או מחזיקות בה (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם החברה בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לחברה ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתם הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת החברה לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידם ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

בקשת הסרה לפי חוק התקשורת

המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אל המשתמש על ידי החברה, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות

לחילופין, המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לו למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידו באתר לרבות הזמנות.
יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים

המשתמש מאשר בזאת למפעיל האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

העברת מידע ללא פרטים מזהים

החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שימסור המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל המשתמש אישית או יזהו אותו, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

שימוש ב(cookies)

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

מילוי משובים והודעות מערכת

החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

איסוף נתונים אודות מיקום בזמן שימוש באפליקציה סלולרית. החברה רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר לחברה לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע מהחברה לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה.

דילוג לתוכן